Mình muốn tập gym, muốn tìm bạn tập chung cho vui, giúp đỡ nhau trong quá trình tập, mình ở hoàng hoa thám tân bình. Ai ở gần tập chung cho vui nhé.